Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення.

Разом з охороною прав авторів творів науки, літератури, мистецтва українське законодавство забезпечує охорону прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення. Ці права одержали назву «суміжні права»

Суміжні права – це права виконавців на результати творчої діяльності, а також права виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення щодо використання творів науки, літератури, мистецтва, які охороняються авторським правом.

Особливістю суміжних прав є те, що більшість з них залежить від прав авторів, творчою працею яких створено твір, вони є похідними від авторських прав. Як правило, виконавець здійснює виконання твору на підставі договору з автором, а виробники фонограм (відеограм), організації мовлення здійснюють надані їм права в межах Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення., що визначені договором з виконавцем та автором твору, який записується або передається в ефір.

Відповідно до ЦКУУ, Закону «Про авторське право і суміжні права» об’єктами суміжних прав є: виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;фонограми, відеограми;передачі (програми) організацій мовлення.

Законодавство не потребує виконання будь-яких формальностей щодо цих об’єктів. Вони охороняються законом незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження.

До суб’єктів суміжних прав згідно з українським законодавством належать:виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. щодо виконань;виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) і особи, яким на законних підставах передані суміжні майнові права щодо фонограм;виробники фонограм, відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм, відеограм;організації мовлення і їх правонаступники.

Виконавці здійснюють свої права за умови дотримання ними прав авторів, що виконують твір та інших суб’єктів авторського права. Виробники фонограм і відеограм повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права і виконавців. Організації мовлення, у свою чергу, повинні дотримуватися прав суб’єктів авторського права, виконавців, виробників фонограм, відеограм.

Таким чином, первинними суб’єктами суміжних прав є виконавці, виробники Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. фонограм, відеограм, організації мовлення. Суміжні права виникають унаслідок факту виконання твору, виробництва фонограм і відеограм, оприлюднення передачі організації мовлення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не потрібно виконання будь-яких процедур.

Виконавець, виробник фонограм, відеограм для сповіщення про свої суміжні права на фонограмах, відеограмах і всіх їх примірниках, що поширюються серед публіки на законних підставах або на їх упаковках, можуть використовувати знак охорони суміжних прав. Цей знак складається з таких елементів:латинська буква «Р», обведена колом;імена (назви) осіб, що володіють щодо цих фонограм, відеограм суміжними правами;рік першої публікації фонограми, відеограми.За умови відсутності доказів іншого виконавцем, виробником Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. фонограми, відеограми вважаються особи, імена (назви) яких зазначені на фонограмі, відеограмі та їх примірниках або на їх упаковці.

Охорона прав виконавців, виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення

Виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації мовлення як суб’єкти суміжних прав мають особисті немайнові та майнові права. Ст.38 Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначає особисті немайнові права виконавців і права на ім’я (назву) виробників фонограм (відеограм), організацій мовлення. Так, виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права: а) вимагати визнання того, що він є виконавцем твору; б) вимагати, щоб його ім’я або псевдонім вказувалися або повідомлялися у зв’язку з Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. кожним його виступом, записом або виконанням (у випадку, якщо це можливо); в) вимагати забезпечення належної якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або будь-якій іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

Виробник фонограм, відеограм має право зазначити своє ім’я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поруч із зазначенням авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі використання фонограм і відеограм.

Організація мовлення має право вимагати згадування своєї назви у зв’язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення..

Суб’єкти суміжних прав мають майнові права. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти або забороняти іншим особам такі дії:публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямий ефір);фіксацію у фонограмах, відеограмах своїх раніше незафіксованих виконань;відтворення (прямо і (або) опосередковано) своїх виконань, зафіксованих без їх згоди у фонограмі або відеограмі, чи за їх згодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку вони дали свою згоду;поширення своїх виконань, зафіксованих у фонограмі або відеограмі шляхом першого продажу або іншої передачі права власності, коли вони при першій фіксації виконання не дали згоди виробнику фонограм, відеограм Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. на її подальше відтворення;комерційний прокат, майновий найм своїх виконань, зафіксованих у фонограмі або відеограмі, якщо при фіксації не було їх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть після розповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограм (відеограм) або за його дозволом;розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмах (відеограмах) через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксації виконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) іншим особам на підставі договору Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення.. В договорі обов’язково визначається спосіб використання виконань, розмір і порядок виплати винагороди, строк дії договору і строк, протягом якого буде використовуватися виконання, а також територія, на яку розповсюджуються передані права. Ці умови є обов’язковими. Договір вважається укладеним з моменту досягнення домовленості сторін з усіх обов’язкових умов.

До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм відноситься їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти або забороняти іншим особам такі дії:відтворення своїх фонограм і відеограм у будь-якій формі і будь-якому способі;розповсюдження серед публіки фонограм, відеограм і їх примірників шляхом Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. першого продажу або іншої передачі права власності;комерційний прокат фонограм, відеограм і їх примірників, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником фонограми або відеограми або за їх дозволом;публічне сповіщення фонограм, відеограм та їх примірників через будь-які засоби зв’язку таким чином, що будь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором;будь-яку видозміну своїх фонограм і відеограм;ввезення на митну територію України фонограм, відеограм і їх примірників з метою їх поширення серед публіки.

Майнові права виробників фонограм, відеограм можуть передаватися іншим особам на підставі договору Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення.. Майнові права виробника фонограм, відеограм, який є юридичною особою можуть бути передані іншій особі у встановленому законом порядку внаслідок ліквідації юридичної особи – суб’єкта суміжних прав.

До майнових прав організацій мовлення відноситься їх виключне право дозволяти або забороняти іншим особам такі дії:публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Майнові права організацій мовлення можуть передаватися (відчужуватися) іншими особами на підставі договору, в якому визначаються спосіб і строк використання програми мовлення, розмір і порядок виплати винагороди, територія, на яку розповсюджуються передані права тощо.

Обмеження майнових прав суб’єктів Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. суміжних прав. Майнові права суб’єктів суміжних прав обмежуються відповідно до закону. Законодавство допускає використання та виконання фонограм, відеограм, програм мовлення, їх фіксацію, відтворення та доведення до загального відома без згоди суб’єктів суміжних прав, якщо задовольняються такі умови: а) відтворення цих об’єктів здійснюється виключно з метою навчання чи наукових досліджень; б) право на таке відтворення не поширюється на експорт відтворених примірників фонограм, відеограм, програм мовлення за межі митної території України; в) за суб’єктами суміжних прав зберігається право на винагороду з урахуванням кількості відтворених примірників.

Використання об’єктів суміжних прав без згоди суб’єктів суміжних прав можливо Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. тільки за умови дотримання особистих немайнових прав суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Допускається відтворення у домашніх умовах і виключно в особистих цілях об’єктів суміжних прав без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм), але з виплатою винагороди, яка здійснюється у формі відрахувань (відсотків) від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв, за допомогою яких можна здійснити відтворення.

Вказане використання об’єктів суміжних прав не повинно завдавати шкоди нормальній експлуатації виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення і зачіпати законні інтереси суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав

Крім того, допускається пряме чи опосередковане комерційне використання фонограм Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. і відеограм та їх примірників без згоди виробників фонограм, відеограм, чиї фонограми, відеограми опубліковані для використання в комерційних цілях, і виконавців, виконання яких зафіксовані у цих фонограмах і відеограмах, але з виплатою винагороди::публічне виконання фонограми або її примірника чи публічну демонстрацію відеограми або її екземпляр;публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірників;публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі або відеограмі та їх примірників, по проводах (через кабель).

Майнові права суб’єктів суміжних прав відповідно до закону обмежуються строком їх дії:

Майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання. Особисті немайнові Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. права виконавців, передбачені ч.1 ст.38 Закону України «Про авторське право і суміжні права», охороняються безстроково.

Права виробників фонограм, відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого опублікування фонограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного часу.

Організації мовлення користуються наданими чинним законом правами протягом 50 років від дати першого публічного сповіщення передачі.

Закінчення строків захисту суміжних прав настає 1 січня року наступного за роком, у якому минули передбачені законом строки захисту.

До спадкоємців виконавців і правонаступників виробників фонограм, відеограм та організацій мовлення переходить право дозволяти або забороняти використання виконань, фонограм, відеограм, публічні сповіщення, а також право на Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. одержання винагороди у межах встановленого законом строку.

Охорона суміжних прав виконавців

Виконавцеві твору належать такі особисті немайнові права:

- вимагати визнання того, що він є виконавцем твору;

- вимагати, щоб його ім'я або псевдонім зазначалися чиповідомлялися у зв'язку з кожним його виступом, записом чивиконанням (у разі, якщо це можливо);

- вимагати забезпечення належної якості запису йоговиконання і протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чиіншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі і репутації.

Окрім немайнових прав, виконавцям належать майнові суміжні права, які полягають у праві дозволятичи забороняти іншим особам:

- публічне сповіщення своїх незафіксованих виконань (прямийефір);

- фіксацію у фонограмах чи відеограмах Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. своїх ранішенезафіксованих виконань;

- відтворення (пряме і (або) опосередковане) своїх виконань,зафіксованих без їх згоди у фонограмі чи відеограмі, чи за їхзгодою, але якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та,на яку вони дали свою згоду;

- розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмі чивідеограмі, шляхом першого продажу або іншої передачі прававласності у разі, коли вони при першій фіксації виконання не далидозволу виробнику фонограми (виробнику відеограми) на її подальшевідтворення;

- комерційний прокат, майновий найм своїх виконань,зафіксованих у фонограмі чи відеограмі, якщо при фіксації не булоїх згоди на комерційний прокат і майновий найм, навіть післярозповсюдження виконань, здійсненого виробником фонограми(відеограми) або за його Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. дозволом;

- розповсюдження своїх виконань, зафіксованих у фонограмахчи відеограмах, через будь-які засоби зв'язку таким чином, щобудь-яка особа може отримати до них доступ з будь-якого місця і вбудь-який час за їх власним вибором, якщо при першій фіксаціївиконання не було їх згоди на такий вид розповсюдження.

Майнові права виконавців, на відміну від особистих немайнових суміжних прав, можуть передаватися(відчужуватися) іншим особам на підставі договору

Охорона суміжних прав виробників фонограм (відеограм)

Виробник фонограми (відеограми) має немайнове суміжне правозазначати своє ім'я (назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням авторів, виконавців і назв творів,вимагати Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. його згадування у процесі використання фонограми(відеограми).

Поряд з цим, виробнику фонограми (відеограми) належить майнове право на використання своїхфонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншимособам їх використання.

Охорона суміжних прав організацій мовлення

Організація мовлення має право вимагати згадування своєїназви у зв'язку із записом, відтворенням, розповсюдженням своєїпередачі і публічним повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення.

До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх програм будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

- публічне сповіщення своїх програм шляхом трансляції іретрансляції;

- фіксацію своїх програм на матеріальному носії та їхвідтворення;

- публічне виконання і публічну Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення. демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

Організація мовлення також має право забороняти поширення на території України чи з території України сигналу із супутника, що несе їх програми, розповсюджуючим органом, для якого цей сигнал із супутника не призначався.

Немайнові суміжні права діють безстроково, а майнові суміжні права- - протягом 50 років.

При здійсненні суміжних прав необхідно пам’ятати, що суміжні права є залежними від авторських прав, тобто виконавці, виробники фонограм (відеограм), організацій мовлення не повинні порушувати особисті немайнові та майнові права.


documentaaweeub.html
documentaawemej.html
documentaawetor.html
documentaawfayz.html
documentaawfijh.html
Документ Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм та програм організації мовлення.