Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ

Заземлювальний пристрій[24, 25] виконуємо у вигляді контуру із стальної штаби з прямокутним поперечьним перерізом 40х4 мм з вертикальними електродами діаметром 0,012 м довжиною 5 м, викладеного на глибину t= 0,8 м від поверхні землі з двошаровою структурою : r1=270 Ом·м, r2=140 Ом·м, h1= 3,5 м, r1/r2=1,33. Довжина мережі напругою 10 кВ повітряної лінії Lв=35 км, кабельної Lк=11 км..

В якості природного заземлювача використовуєтся залізобетонний фундамент споруди ( площа якого 50 м2 )

1) Висуваємо вимоги мережі 0,38 кВ .

Малюємо схему заміщення :

Rд.0,38 Rn Rпов. Rшт.0,38


Для визначення допустимої величини заземлювального пристрою вирахуємо еквівалентний питомий опір двошарового грунту за формулою

, (7.2)

к=1 при r1> r2.

(Ом·м)

Визначаємо опір природного заземлювача:

, (7.3)

де Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ - еквівалентне значення питомого опору грунту, Ом·м

, (7.4)

де - коефіцієнти, - ;

(Ом·м)

(Ом)

Для визначення Rп будуємо схему мережі 0,38 кВ.

Розташовуємо повторні заземлювачі:

1) на кінцях повітряних ліній або відгалужень;

2) на вводах у виробничі приміщення;

3) за умовами захисту від перенапруг:

(Ом)

(Ом)

Згідно із розрахунками кожен повторний заземлювач повинен мати
опір 56,7 Ом, а загальний опір їх на кожній лінії має становити не більше 18,9 Ом.

(Ом) < 18,9 (Ом)

(Ом) < 18,9 (Ом)

(Ом) < 18,9 (Ом)


Рисунок 7.3- Розрахункова схема мережі напругою 0,38 кВ:

І.Деревообробна майстерня VІ. Гараж
ІІ. Вагова VІІ. Заправна станція
ІІІ. Будинок відпочинку VІІІ. ПТО і РЕО
ІV. Контора
V. Ремонтна майстерня

Загальний опір повторних заземлювачів на Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ всіх фідерах ПЛ-0,38 кВ:

(Ом)

Визначаємо Rекв:

(Ом)

Оскільки Rекв менше Rд, ,то штучного заземлювача можна було б і не виконувати, але правила вимагають обов’язкової наявності Rшт, тому Rшт. приймаємо максимално допустиме рівне 56 Ом.

Розрахуємо заземлювач для мережі напругою 10кВ

Rд. (10кВ) Rпр Rшт(10кВ)


Визначаємо допустимий опір заземлювача : Rд.= 125/ Ікз.

Де Ікз.- струм замикання на землю :

(А)

Rд= 125/15,5= 8,06 Ом < 10 Ом.

Опір штучного заземлення визначаємо за формулою :

(Ом)

Порівнявши Rшт(0,4) і Rшт (10) для розрахунку приймаємо менше з них : Rшт(10) = 14,87 Ом.

Визначаємо опір розтікання струму одного стержня :

,

kс- коефіцієнт сезонності, Кс= 1,5

h- відстань від поверхні землі до середини Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ стержня

h=t+0,5L=0,8+0,5·5=3,3 м.

(Ом)

Кількість вертикальних стержнів визначаємо за формулою :

Приймаємо 8 стержнів.

Схема заземлювального контуру


Визначаємо опір розтікання струму горизонтальної полоси:

,

де : b- ширина горизонтальної полоси = 0,04 м

rекв.г..- еквівалентний питомий опір для горизонталного заземлювача , його розраховують щляхом інтерполяції

Lг- довжина одного горизонтального заземлювача =5 м.

Розрахунок rекв.г ведемо використовуючи дані з таблиці «Відносні значення еквівалентного питомого опору rст/rг. двощарової землі для розрахунку опору простого горизонтального заземлювача.(Ом·м)

(Ом)

(См)

Опір штучного заземлювача : ,

де - коефіцієнт використання складного заземлювача , його вибираємо з однойменної таблиці.

Для визначення також застосовується метод інтерполяції

(Ом) < 14,87 (Ом) – умова не виконується.

Збільшуємо кількість вертикальних стержнів на 4 шт.

(Ом) < 14.87 (Ом Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ) – умова виконується.

Отже необхідно взяти 12 вертикальних стержнів.


documentaawlhrt.html
documentaawlpcb.html
documentaawlwmj.html
documentaawmdwr.html
documentaawmlgz.html
Документ Розрахунок заземлювального пристрою споживчої трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ